به تاویل معبران بر سه وجه بود .

حضرت دانیال گوید :

دیدن شکم از ظاهر و باطن ، دلیل بر مال بود .

محمدبن سیرین گوید :

دلیل بر فرزندان بود .

ابراهیم کرمانی گوید :

دلیل بر خویشان . اگر بیند شکمش بزرگ شده بود ، دلیل مال بود . اگر کوچک بیند ، دلیل بر نقصان مال و فرزند بود . اگر بیند هر چه درشکم داشت بیرون آورد باز در شکم نهاد ، دلیل که به مراد رسد .

جابرمغربی گوید :

اگر بیند که از شکم فرزند بیرون آمد ، دلیل که ازنسل وی فرزندی اید که اهل بیت او را حشمت بیفزاید . اگر بر شکم خود موی بیند ، وام دار گردد . اگر بیند از شکم خود موی بسترد ، دلیل وام را بگذارد . اگر بیند سوراخی در شکم داشت ، دلیل که عیالان مال او را بخورند .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن شکم در خواب بر چهاروجه بود .

اول : جای علم ( مرکز علم ) .

دوم : نظام ( نظم وترتیب امور ) .

سوم : عیش ( زندگی و معاش خوش ) .

چهارم : فرزندان .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر در خواب شکم خود را ببینید ، نشانة آن است که آرزوهای بسیار دارید . اما باید با دنیای آرزوهایتان واقعی تر برخورد کنید و بجای رویا پردازی ، دو چندان در زندگی کار کنید . و از تفریح و تفنن بپرهیزید .

2ـ اگر خواب ببینید شکمتان سخت و منقبض شده است ، نشانة آن است که دوستان ، شما را نادیده می گیرند و آزارتان می دهند .

3ـ اگر خواب ببینید شکمتان ورم کرده است ، نشانة آن است که در آینده با سختی مواجه خواهید شد ولی بر آنان غلبه خواهید کرد و با تلاشهای خود به راحتی خواهید رسید .

4ـ اگر خواب ببینید خون از شکمتان جاری می شود ، نشانة آن است که حادثة وحشتناکی در خانواده تان رخ خواهد داد .

5ـ اگر در خواب شکم کودکی بیمار را ببینید ، نشانة آن است که نوعی بیماری واگیر دار در کمینتان نشسته است .

6ـ دیدن شکمی بزرگ درخواب ، نشانة کسب ثروت و سعادت است .

7ـ دیدن شکمی چروکیده در خواب ، نشانة ابتلا به بیماری و درد است .

8ـ اگر دختری خواب ببیند از ناحیة شکم زخمی شده است ، نشانة آن است که خطری او را تهدید می کند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید