ابن سیرین گوید : شکنجه در خواب دلیل خاری وبیچارگی بود اگر بیند آن کس کس دیگر را شکنجه می کرد دلیل که آن کس را در میان مردم خوار کند

جابر گوید اگر پادشاه اورا شکنجه می کرد دلیل که از پادشاه به او مضرت رسد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب دیدید کسی شما را شکنجه می دهد مفهوم آن این است که شما تسلیم محض هستید و نزد شکنجه کننده زبون و خوار شده اید و او بر شما حاکم است که می تواند شما را شکنجه دهد . این پیش داوری ذهن شما است که همه این ها را در یک صحنه _ شکنجه شدن - نشانتان می دهد . ضمیر نهفته شما می خواهد بگوید زبون و ذلیل و خوار شده اید . کسی به شما تعدی می کند و نمی توانید از حق خود دفاع کنید ، نه مقابله و نه مخالفت . چنان چه ببینید ناشناسی شما را شکنجه می دهد یک بیگانه موجب خواری شما می شود و اگر آشنائی این کار را بکند از آشنا و چه بسا از نزدیکان خویش ضربه می خورید . شکنجه دادن دیگران نیز تسلط بر دیگران است .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید کسی شما را شکنجه می دهد ، علامت آن است که در اثر توطئه های دوستان فریبکار ، متحمل اندوه و نومیدی خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید شما کسی را شکنجه می دهید ، نشانة آن است که نقشه هایی که برای به دست آوردن ثروتی ریخته اید ، نقش بر آب خواهد شد .

3ـ اگر خواب ببینید می کوشید از شکنجه شدن دیگران جلوگیری کنید ، علامت آن است که پس از تلاش فراوان به معشوق مورد نظر خود خواهید رسید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 2
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید