دیدن شکوفه ها ، چون به وقت خود باشد نیک باشد و شکوفه کنار ، دلیل بر عروس خوبروی بود و شکوفه درختهای دیگر ، دلیل بر سخن های لطیف است . اگر بیند که شکوفه را می بوئید ، دلیل است مردم او را ثنا گویند .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

شکوفه ها در خواب هم خوبند و از فرح و شادی و نشاط و پول و مال اندک خبر می دهند . شکوفه گیلاس دختر جوان است بین پانزده تا بیست . شکوفه آلبالو پسری است خشن و ترش رو و گاه گستاخ بین چهارده تا هیجده سال . شکوفه سیب زن جوانی است بین هیجده تا بیست و پنج و شکوفه بادام پول و مال اندک است . به خصوص مالی است بخش بخش نه اندوخته و انباشته . شکوفه زردآلو زنی است بین بیست و پنج تا سی سال که رنج و فتنه و بلا می آورد و شما را نیز رنجور و بیمار می کند . اگر در خواب ببیند درختان بی بر مانند بید وکاج و سرو و چنار شکوفه آورده اند خوب نیست و نشان از فتنه و آفت است . شکوفه در فصل بهار بهتر است ولی در فصول دیگر هم بد نیست . شکوفه در خواب دیدن در فصل زمستان چندان تعریفی ندارد چون وجوه مختلف پیدا می کند که به منظور احتراز از اطاله کلام از آن می گذریم . به هر حال دیدن شکوفه ها در خواب نیکو هستند و بیننده خواب باید به فال نیک بگیرد و خوش دل باشد .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید درختان غرق شکوفه شده اند ، دلالت بر آن دارد که بزودی رویدادهایی شادی آفرین برایتان رخ خواهد داد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 3
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید