محمدبن سیرین گوید :

دیدن شیره انگور ، دلیل منفعت است . اگر بیند که شیره انگور بیفشرد ، دلیل است زنی مستوره بخواهد . اگر بیند که شیره تازه میخورد ، دلیل است مال حلال یابد . اگر شیره ترش بیند ، دلیل است از پادشاه مال و بزرگی یابد و هرچند درخواب شیره را شیرین تر بیند ، منفعتش بیشتر باشد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن شیره درخواب بر چهار و جه است .

اول : مال حلال .

دوم : منفعت بسیار .

سوم : عیش خوش ( زندگی خوش و مرفه ) .

چهارم : عزت و کامرانی .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید