محمدبن سیرین گوید :

دیدن شیرینیها ، دلیل شادی و روزی حلال باشد . اگر بیند کسی شیرینی به وی داد ، دلیل که راحتی به وی رساند .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن شیرینی به خواب بر شش وجه بود

اول : مال حلال .

دوم : منفعت .

سوم : علم و حکمت .

چهارم : فرهنگ .

پنجم : ثنای و مدح نیکو .

ششم : کنیزکی خوبروی .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن شیرینی های دیگر زن بخواهد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

حکم کلی مولف نفایس الفنون و عرایسالعیون درباره شیرینی ها این است که شرینی ها جمله در خواب سخن های خوش و مال و منفعت هستند شکلات نیز مشمول این تعبیر قرار می گیرد اما این شیرینی چون آمیخته به قهوه یا کاکائو است تعبیر متفاوتی پیدا می کند . شکلات در خواب لذت گناه آلود است که غم می آورد و اندوه می آفریند . اگر در خواب ببینید که شکلات می خورید به دنبال دل خود می روید و کاری را انجام می دهید که دوست دارید ولی از نظر دیگران پسندیده نیست و در نتیجه شما غمین و ملول می شوید . تبعیت از هوای نفس همیشه ملال می آورد و موجب ملامت می شود . دیدن شکلات در خواب کاری است از همین نوع . خریدن شکلات یا هدیه گرفتن نیز همین تعبیر را دارد ولی تعارف دادن و هدیه بردن نشانه آن است که شما برای دیگری خوشحالی همراه با اندوه و تاسف می برید و سبب ناراحتی او می شوید . اگر طعم قهوه یا کاکائوی شکلات زیاد باشد این تفاوت قطعیت بیشتری پیدا می کند و میزان اندوه و تاسف بر شادی و شعف آن می چربد ولی اگر شهد شکلات بیشتر باشد و طعم قهوه و کاکائو مختصر محسوس باشد شادی بیشتر است و اندوه کمتر .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن شیرینی در خواب ، علامت آن است که فردی مکار به شما نیرنگ خواهد زد .

2ـ خوردن شیرینی در خواب ، علامت آن است که با دیگران روابطی دوستانه پیدا خواهید کرد .

3ـ اگر دختری خواب ببیند شیرینی می پزد ، نشانة آن است که با نیرنگها و فریب خود نمی تواند دیگران را گمراه بسازد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید