شیر هر چند تازه تر و شیرین تر بود ، منفعت آن بیشتر باشد و چون شیر را در خمره بیند ، دلیل زیادتی مال است . اگر شیر را ترش بیند ، تاویل به خلاف این است . اگر شیر تازه خورد ، دلیل مال حلال است . اگر زنی بیند که شیر در پستان او جمع شد ، دلیل که او را فرزندی آید . اگر بیند شیر می دوشید و به عوض شیر خون می آمد ، دلیل است مال حرام یابد . اگر درخواب بیند که از پستان خود شیر می خورد ، دلیل است در کسب خود نقصان کند . اگر کسی به خواب بیند که کودک شده بود و شیر می خورد ، دلیل است که از مرادها بازماند .

ابراهیم کرمانی گوید :

دیدن شیر چهارپایان دشتی ، دلیل بر مال اندک است . اگر بیند که شیر گورخر می خورد ، دلیل صلاحیت بود . اگر بیند که شیر اشتر خورد ، دلیل فراخی است . اگر بیند که شیر آهو می خورد ، دلیل است روزی بر وی فراخ شود . اگر بیند که شیر بز خورد ، دلیل است که از زنی منفعت یابد . اگر بیند که از شیر پلنگ نوشید ، دلیل است بر دشمن ظفر یابد .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند که شیر بر خورد ، دلیل است مال دشمن بستاند . اگر دید که شیر پیل خورد ، دلیل است که از بزرگی مال حاصل کند . اگر دید که شیر گاومیش خورد ، دلیل که از زنی زحمت بیند ، اگر دید که شیر خوک خورد ، دلیل است که بی خرد شود . اگر شیر گرگ خورد ، دلیل است که عیالش با وی خیانت کند . اگر بیند که شیر گوسفند خورد ، دلیل است که مال حلال حاصل کند .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دوشیدن هر حیوان حرام گوشت در خواب ، دلیل بر غم و اندوه است .

دوشیدن حیوان حلال گوشت ، دلیل بر مالی است که بدست می آید .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن شیر خوردن روزی فراخ شود

دیدن شیر نیک باشد

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید شیر می نوشید ، علامت آن است که به محیطهای مطلوب و مساعد پا خواهید گذاشت .

2ـ اگر در خواب مقدار زیادی شیر ببینید ، نشانة سلامتی و کسب ثروت است .

3ـ اگر خواب ببینید شیر خرید و قروش می کنید ، علامت آن است که به ثروت شما افزوده خواهد شد .

4ـ اگر خواب ببینید ظرف شیری را دور می ریزید ، علامت آن است که برای سعادت خودتان هم که شده خیر خواهی پیشه می کنید .

5ـ اگر خواب ببینید مقداری شیر بر زمین می ریزید ، نشانة آن است که در زندگی زیان کوچکی خواهید دید و موقتأ از دست دوستان رنجیده خاطر می شوید .

6ـ دیدن شیر ناخالص در خواب ، نشانة آن است که از مشکلات کوچکی عذاب خواهید کشید .

7ـ چشیدن شیر ترش در خواب ، نشانة آن است که از ناراحتی دوستان خود متأثر خواهید شد .

8ـ اگر خواب ببینید با تمام تلاش خود باز نمی توانید شیر بنوشید ، نشانة آن است که در آستانة از دست دادن چیزی باارزش قرار گرفته اید .

9ـ خوردن شیر داغ در خواب ، علامت آن است که با تلاش بسیار سرانجام ثروتی به دست خواهید آورد .

10ـ اگر خواب ببینید با شیر استحمام می کنید ، علامت لذت بردن از زندگی و همنشین شدن با دوستان ارزشمند است .

آیا این مطلب مفید بود؟ 40
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید