اگر دختری بیند ، در پستان او شیر جمع شده بود ، دلیل که در خوردی بمیرد .

اگر زن جوان بیند ، در پستان او شیر جمع شده بود ، دلیل که عمرش دراز است .

مولف گوید :

اگر در خواب ببیند فرزند دختری دارد و به او شیر می دهد یعنی خرمی و نعمت براوافزون می شود به میزان شیری که به بچه دخترش داده ( در بیداری چنین بچه ای نداشته باشد )

اگر کسی به او بچه دختری داد و او به آن شیر داد تعبیرش همان باشد

اگر بیند بچه پسر دارد دلیل بر غمگینی و اندوه می باشد

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید