اگر در خواب بیند که با شیر جنگ می کرد ، دلیل است بر دشمنی خصومت کند و از ایشان آن کس را ظفر باشد که غالب گردد . اگر بیند که شیر از عقب وی می آمد و به وی نمی رسید ، دلیل است از پادشاه ترسی بیند . اگر در خواب بیند که از شیر می گریخت و شیر او را طلب نکرد ، دلیل است از آن چه ترسد ایمن گردد . اگر بیند که گوشت شیر خورد ، دلیل است از پادشاه خلعت یابد .

ابراهیم کرمانی گوید :

دیدن شیر به خواب ، دلیل پادشاه باشد . اگر بیند که با شیر مجامعت کرد ، دلیل است از پادشاه خواری بیند

حضرت دانیال گوید :

اگر درخواب بیند که او را پادشاه شیری داد ، دلیل است وی را بر ولایتی حاکم گرداند . اگر بیند که بر پشت شیر نشست ، دلیل است منزلتی تمام حاصل کند .

جابرمغربی گوید :

دیدن شیر نر درخواب ، دلیل است بر پادشاه و شیر ماده ، زن پادشاه اگر بیند که شیر ماده را می دوشد ، دلیل است دبیر پادشاه گردد . اگر این خواب را زنی بیند ، دایه پسر پادشاه شود . اگر بیند شیر را بر پشت گرفته بود ، دلیل است بر دشمن ظفر یابد . اگر بیندشیر او را بگزید ، دلیل که او را از دشمن مضرت رسد . اگر بیند که شیر در برگرفت ، دلیل است مطرب پادشاه گردد . اگر بیند که با شیر طعام خورد ، دلیل است مال پادشاه خورد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن شیر در خواب برسه وجه بود .

اول : پادشاه .

دوم : مردی دلیر .

سوم : دشمن قوی .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

شیر - حیوان - در خواب هم خطرناک و دشمنی است بی حساب و بی رحم . اگر از کسی مرعوب و از گزند و آسیب او بیمناک باشیم آن شخص در خواب ما به شکل شیر ظاهر می شود . چنان چه در خواب شیری دیدیم که به ما حمله کرد مورد هجوم حادثه یا شخصی قرار می گیریم . اگر از او بگریزیم در واقع از خطر می گریزیم اگر بر شیر چیره شویم و آن حیوان را بکشیم یا منهدم کنیم بر دشمن چیره می شویم و از مخاطره می رهیم . شیر ماده زنی است که در مسیر زندگی شما قرار می گیرد و چنان چه ببینید شیر ماده ای را رام کرده اید با زنی ثروتمند آشنا شده و از او سود می برید . شیر _ لبن _ شیر خوردنی در خواب نعمت و برکت و سود و بهره است بخصوص اگر شیر حیوانات شناخته شده حلال گوشت باشد مثل شیر گاو و گوسفند و بز و غیره . شیر شتر در خواب نعمتی است که در سفر عایدتان می شود یا از راه دور می آید . روی هم رفته شیر در خواب های ما نعمت است و هر چه تازه تر باشد بهتر است . شیر آب معاش ما است و طریقی است که امرار معاش می کنیم . چنان چه در خواب ببینیم شیر دستشوئی ما گرفته و هر چه می پیچانیم باز نمی شود مشکلی در طریق امرار معاش برای ما به وجود می آید . اگر شیر را بگشائیم و آب زیادی از آن بیرون بزند معاش ما فراخ می شود . اگر نتوانیم آب را قطع کنیم و ببندیم هر چه شیر را به پیچانیم با زهم آب از آن خارج شود مال خود را هزینه می کنیم و هدر می دهیم .

لوک اویتنهاو می گوید :

شیر –حیوان- کامیابی که حاصل زحمات خودتان خواهد بود

بوسیله یک شیر مورد تعقیب واقع شدن : شما مورد غضب واقع خواهید شد

کشتن یک شیر : پیروزی

پوست شیر : ثروت

شیری که نعره میکشد : خطر

شیری درون یک قفس : دشمن مغلوب شده

شیر دست آموز : یک دوست تازه

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن شیر از پادشاه نیکوئی بیند وحرمت بزرگ بدست آورد

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن شیر ، سلطان جنگل در خواب ، نشانة آن است که نیرویی عظیم شما را در زندگی به پیش خواهد برد .

2ـ اگر خواب ببینید شیر درنده ای را رام کرده اید ، نشانة پیروزی در هر کاری است .

3ـ اگر خواب ببینید شیری شما را در پنجه های خود اسیر کرده است ، نشانة آن است که در مقابل حملة دشمنان خود بی دفاع و عاجز خواهید ماند .

4ـ دیدن شیرها در قفس حیوانات ، نشانة آناست که پیروزی شما بستگی به توانایی شما در مقابله با مخالفین دارد .

5ـ اگر خواب ببینید مردی شیری را به درون قفس می برد یا از قفس خارج می کند ، نشانة آن است که با قدرت روحی خود بر مشکلات غلبه خواهید کرد ، و مورد لطف و محبت دیگران قرار خواهید گرفت .

6ـ دیدن شیر جوان در خواب ، علامت آن است که به طرز عاقلانه ای به زندگی و کارهای خود رسیدگی کنید .

یقینأ به سعادت و موفقیت دست خواهید یافت .

7ـ اگر دختری در خواب شیرهای جوان ببیند ، نشانة آن است که خواستگارانی درستکار و زیبا خواهد داشت .

8ـ اگر دختری خواب ببیند شیری از غار بیرون می آید ، نشانة آن است که به ثروت و مرد مورد علاقه اش خواهد رسید .

9ـ شنیدن غرش شیر در خواب ، علامت آن است که به مقامی غیر منتظره دست خواهید یافت .

10ـ اگر خواب ببینید شیری روی شما افتاده ، می غرد و دندانهایش را با خشم نزدیک صورتتان می آورد ، نشانة آن است که بعد از کسب قدرت شکست شما را تهدید خواهد کرد .

11ـ دیدن پوست شیر در خواب ، نشانة پیشرفت مالی و کسب شادمانی است .

12ـ اگر خواب ببینید سوار بر شیر شده اید ، نشانة آن است که با شجاعت در مقابل سختیهای زندگی ایستادگی خواهید کرد .

13ـ اگر خواب ببینید از فرزند خود در مقابل حمله شیر با چاقو دفاع می کنید ، نشانة آن است که شجاعانه در مقابل تهدید دشمن خواهید ایستاد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید