محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند از ابر آتش صاعقه می افتد ، دلیل است که به قدر آن آتش اهل آن دیار را از رحمت رسد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که صاعقه بیفتاد و او بسوخت ، به عذاب پادشاه گرفتار شود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن صاعقه به خودی خود بد نیست اگر در خواب ببینیم که آسمان منقلب است و صاعقه می درخشد و ابرها می غرند ، در زندگی ما تحولی پدید می آید . چنانچه در این حالت باران ببارد و آسمان آرام بگیرد رحمت خداوندی شامل حال ما می شود و اگر باران نبارد یا آسمان آرام نشود چندان مطلوب نیست . اگر ببینید که صاعقه زد و چیزی متعلق به شما را سوزاند هشداری است به شما که خطری تهدیدتان می کند . اگر به خانه زد آفت و بلائی در کمین بیننده خواب و خانواده اوست و اگر به خودش زد بلا در کمین خود اوست . اگر در خواب ببینید که صاعقه به درختی زد که آن درخت به شما تعلق دارد زیان مالی متوجه شما می گردد بخصوص اگر درخت باردار باشد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید