محمدبن سیرین گوید :

اگر درخواب صحرا بیند ، دلیل خرمی باشد از قبل پادشاه ، به قدر بزرگی صحرا . اگر خود را درصحرائی بزرگ سبز دید ، دلیل است که مقرب پادشاه شود . اگر برعکس بود ، دلیل است با پادشاه ظالم صحبت نگاهدارد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید