اگر درخواب بیند که صحف ابراهیم خواند ، دلیل است که کسی او را راه صواب نماید . اگر بیند که صحف ابراهیم از برخواند ، دلیل است صحبت برپا دارد .

جابرمغربی گوید :

اگر بیند که قرآن رها کرد و صحف می خواند ، دلیل است که میلش به کیشهای دیگر بود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید