محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند که صدف داشت ، دلیل که خادمی پیدا کند . اگر بیند که صدف وی ضایع شد ، دلیل که خادمش بگریزد .

لوک اویتنهاو می گوید :

صدف : خبرهای بد از دور دستها

جمع کردن آنها : شما با پشتکار زیاد مشکلات را از سر راه برخواهید داشت

صدفهای خالی : ضرر

صدفهای پر : کامیابی

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید