محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند که بر صراط ایستاده بود ، دلیل است که کارهای کج به دست او راست شود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که از صراط بگذشت ، دلیل که از بلائی بزرگ ایمن شود . اگر بیند که از صراط به دوزخ افتاد به بلائی افتد .

جابرمغربی گوید :

اگر دید که از صراط بگذشت ، دلیل که راه خیر گزیند و عمل صالح کند . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن صراط به خواب بر شش وجه است . اول : کار راست . دوم : سختی کار . سوم : ترس و بیم . چهارم : ستم از قبل پادشاه . پنجم : گناه . ششم : نفاق در دل داشتن .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید