محمدبن سیرین گوید :

اگر دید که صمغ داشت و خورد ، دلیل است که از مال هزینه کند . اگر بیند که صمغ بسیار داشت و به کسی داد ، دلیل است که مال خود به کسی دهد .

جابر مغربی گوید :

دلیل نفع اندک است از مردی که بدان درخت منسوب است . چنانکه اگر بیند که از صمغ بادام خورد ، دلیل است که از بخیلی منفعت یابد . اگر صمغ عربی بود ، دلیل منفعت است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید