دیدن صندوق در خواب ، دلیل جاه بود و بعضی گویند زن باشد . اگر بیند که صندوقی نو داشت ، دلیل است که به قدر آن جاه یابد .

جابرمغربی گوید :

اگر بیند که صندوقی نو و پاکیزه داشت ، دلیل که زنی خوبروی و پارسا بخواهد . اگر صندوق را کهنه بیند ، تاویل به خلاف این باشد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن صندوق به خواب بر سه وجه است . اول : عزو جاه . دوم : بلندی . سوم : زن .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

صندوق همسر است یا دوست رازدار و یک رنگ . ابن سیرین می گوید که صندوق در خواب یا جاه است یا زن و هم او از امام صادق علیه السلام نقل می کند که صندوق در خواب یا جاه است یا بلندی و رفعت یا زن . اما صندوق دوست خوب و شفیق و رازدار است یا زن که انسان فقط به این دو نفر می تواند راز خویش را باز بگوید و به ایشان می تواند اعتماد داشته باشد . در شرایطی اتفاق می افتد که مردان به همسر خود اعتماد می کنند و راز خویش را می گویند ولی به پدر و مادر خود این اعتماد را نشان نمی دهند . اگر در خواب ببینید صندوقی آهنین دارید یا زنی سالم دارید یا دوستی قابل اعتماد . اگر در خواب ببینید که در صندوقی را گشودید و از درون آن چیزی بدیع بیرون آوردید که گمان نداشتید در صندوق باشد و بالجمله از دیدن آن نیز خوشحال شدید صاحب فرزند می شوید . اگر در خواب ببینید صندوق نسوز بزرگی دارید دوستی صاحب مقام و شخصیت و رازدار می یابید که می توانید به او مطمئن باشید . اگر دیدید صندوق چوبی و شکسته دارید به همسرتان نمی توانید اطمینان داشته باشید یا او بیمار و رنجور می شود . همین حالت است اگر ببینید صندوقی داشتید که شکسته یا سوخته یا سوراخ شده است . اگر در خواب ببینید که صندوقی داشته اید و آن را دزد برده یا گم کرده اید همسرتان را از دست می دهید .

لوک اویتنهاو می گوید :

صندوق : اطراف شما پر از دشمن است

باز کردن آن : ثروت

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن صندوقی پر از پول در خواب ، دلالت بر آن دارد که آینده ای درخشان در پیش خواهید داشت ، اما اگر خواب ببینید درون صندوق خالی است ، نشانة آن است که از عهدة پرداخت وام ها بر نخواهید آمد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید