محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند که

صورت

او به

صورت

دیگر مبدل شد ، دلیل چنان بود که دیده باشد . اگر دید که به

صورت

خود بازگشت ، دلیل است که به حق تعالی بازگردد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر درخواب

صورت

خود را واژگون بیند ، دلیل که همه مردم روی از او بگردانند .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

تغییر و دگرگون شدن

صورت

در خواب ، نشانگر کسی است که از خدا روگردانده و دروغ می گوید .

لوک اویتنهاو می گوید :

صورت

رنگ پریده : بیماری

ظریف : آرزوهایتان بر آورده خواهد شد

زشت : غم و غصه

پودر زده شده : برای خانمها نشانه از خوش یمنی دارد و برای آقایان نشانه شرمساری و تحقیر است

صورت

ی زیبا ، که درعکسش در آب افتاده باشد : زندگی طولانی با نشاط

شستن آن : پشیمانی از یک عملی که انجام داده اید

صورت

پوشانده شده : خبرهای نا خوشایند

تام چت ویندو می گوید :

اگر در خواب بیند دو چهره دارد منافق است

اگر در خواب بیند دو چهره خوب و تمیز دارد در میان مردم واسطه می شود

گر در خواب بیند دو چهره دارد که یکی خندان و دیگری گریان است نشان آن است که دو زن دارد و آنها با هم سازگاری ندارند

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن

صورت

ی زیبا و معصوم در خواب ، نشانة آن است که با محافظه کاری در پی کسب لذت هستید . 2ـ دیدن

صورت

ی زشت و اخم آلود در خواب ، نشانة معاملات زیانبار و نامطلوب است .
آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید