محمدبن سیرین گوید :

اگر دید که صوفی شد و با صوفیان درخانقاه مجاور نشست ، دلیل که دست از دنیا بدارد و به کار آخرت پردازد . اگر بیند که از میان صوفیان بیرون رفت ، دلیل که میل او به کار شود . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن صوفی شدن در خواب بر چهاروجه است . اول : بازداشتن از دنیا . دوم : از خلق کناره گرفتن . سوم : پیوسته به عبادت مشغول بودن . چهارم : طمع به کسی نداشتن .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید