محمدبن سیرین گوید :

دیدن ضرابی کردن ، دلیل است که سخنان خود را بیاراید و به فخر بازگوید .

جابرمغربی گوید :

اگر بیند درم و سره می کرد ، دلیل که سخنی چند بی اصل بیاراید که لطیف و شیرین بود . اگر درم دون می زد ، دلیل که سخنهای ناخوش بگوید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید