محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی درخواب بیند سروی ضعیف شد ، دلیل نقصان جاه و بزرگی بود . اگر بیند چشم او ضعیف شد ، دلیل که دختر یا زن او بمیرد . اگر در خواب بیند ، بینی او ضعیف گشته بود . دلیل که جاهش کم شود . اگر دهن خود را ضعیف بیند ، دلیل که روزی بر وی تنگ شود . اگر بیند گردنش ضعیف بود ، دلیل که امانت مردم در گردن او باشد . اگر دوش خود را ضعیف بیند ، دلیل که زنش رنجور شود . اگر بازوی خود را ضعیف بیند ، دلیل که زنش رنجور شود یا حال برادر یا فرزندش بد شود . اگر ساعد خود را ضعیف بیند ، دلیل که حال دخترش ضعیف شود . اگر سینه خود را ضعیف بیند ، دلیل که راه سخاوت بگذارد . اگر شکم خود را ضعیف بیند ، دلیل که پناه او ضعیف بود . اگر دل خود را ضعیف بیند ، دلیل که تدبیر و رای او گم شود . اگر سرین را ضعیف بیند ، دلیل که حال مهتری از خویشان او ضعیف گردد . اگر همه تن خود را ضعیف بیند ، دلیل که غمگین و مستمند شود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید