محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند پادشاه طایعی به وی داد و گفت برو و خزینه را مهر کن ، دلیل که جاه و بزرگی یابد ، زیرا که تاویل طایعی بهتر از انگشترین بود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند امیری یا بزرگی طایعی به وی داد ، دلیل که مال خود به وی سازد . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن طایع به خواب بر سه و جه است . اول : جاه و بزرگی . دوم : خزانه داری . سوم : جمع کردن مال .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید