دیدن

طبل

به خواب ، دلیل بر سخن دورغ است . اگر بیند با

طبل

نای و رقص بود ، دلیل که کاری کند با منفعت .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

اگر بیند

طبل

می زند ، دلیل که کاری باطل کند .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

طبل

و صدای

طبل

در خواب های ما کلا گویای بیهودگی است و پوچی .

طبل

زدن ارتکاب عمل بیهوده و لغو است نه خلاف و گناه .

طبل

زدن کاری است که نه برای خود بیننده خواب سود دارد و نه به دیگران فایده می رساند . اگر بیننده خواب ببیند که

طبل

می زند عملی آن چنان که گفته شد بیهوده و لغو انجام می دهد . کاری می کند که حتی توجه دیگران را جلب می نماید اما بیهوده است و فاقد سود و فایده . اگر در خواب ببینید که کسی

طبل

می زند دیگری عمل بیهوده انجام می دهد و بیننده خواب شاهد این کار بی نتیجه خواهد بود . صدای

طبل

دروغ و یاوه است و لاف زدن و غلو کردن . اگر در خواب احساس کنید که صدای

طبل

می شنوید ولی خود زننده

طبل

را نمی بینید دروغ می شنوید یا دیگران درباره شما حرف می زنند و احیانا بدگویی می کنند برخی از معبران نوشته اند فتنه و خیانت است و صدای

طبل

را به سخنانی تعبیر کرده اند که ایجاد فتنه و آشوب می کند و بلا می آورد . اگر در خواب دیدید که خودتان

طبل

می زنید اما صدا ندارد مرتکب عملی خائنانه می شوید . کاری مزورانه و آمیخته به کید و نیرنگ . این تعبیر برای

طبل

زدن بی صدای دیگری هم هست .

طبل

پاره گویای شکست و ناکامی است ولی گویای شکستی است که مستحق آن می باشید زیرا در کاری غلو می کنید و لاف می زنید و با شکست و ناکامی رو به رو می شوید .

لوک اویتنهاو می گوید :

طبل

دیدن : یک مسافرت دا انتظار شماست ، خبرهایی در مورد کسی که به شما نیازمند است خواهید شنید

شنیدن ضربه هایی که به

طبل

زده میشود : مشکلات ، در هم ریختگیضربه زدن به یک

طبل

: شما با یک عمل ناشایست جایگاه خود را تضعیف خواهید کرد
آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید