محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند طبیب بیماری را علاج کرد ، دلیل که یکی را از راه فسق به راه صلاح آورد . اگر بیماری آن کس زیاده شود ، تاویلش به خلاف این بود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند طبیب بیماری را دارو داد و نافع بود ، دلیل که علم گوید و مردم به علم او کار کنند . اگر دارو نافع نبود ، تاویل به خلاف این است و طبیبی کردن به خواب ، مردم مصلح را ، دلیل بر راه آخرت کند و مردم مفسد را ، دلیل بر صلاح تن و کسب معیشت بود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید