ابراهیم کرمانی گوید :

طشت درخواب ، زنی خادمه است .

محمدبن سیرین گوید :

طشت درخواب کنیزکی است که حوائج بدو تسلیم نمایند . اگر بیند طشتی فراگرفت یاکسی بدو داد یاخرید ، دلیل که زنی خادمه به خانه آورد یا کنیزکی بخرد . اگر بیند طشت بشکست یا ضایع شد ، دلیل که آن کنیزک بگریزد یا از دنیا رحلت نماید .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر کسی بیند طشتی بخرید ، دلیل که زنی خادمه رابه زنی بخواهد یا کنیزکی بخرد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن طشت درخواب بر سه وجه است .

اول : زن خادمه .

دوم : کنیزک .

سوم : منفعت از زنان .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

طشت زنی است نزدیک به بیننده خواب که جوابگوی نیازهای او می تواند باشد . او هم می تواند خادم باشد و هم خواهر یا خاله و عمه . به هر حال زنی است پر طاقت ، پر ظرفیت و صبور که در واقع همه فن حریف است . کاردان است و از انجام هیچ خدمتی روی نمی گرداند و چهره ترش نمی کند . اگر در خواب ببینید طشتی دارید ، چنین زنی در زندگی شما پیدا می شود یا هست و شما توجه و التفات ندارید . چنانچه ببینید طشتی پر دارید ، همان طور که در مورد طبق گفته شد باید دید در طشت چه پر کرده اید یا مملو از چیست چون تعبیر نسبت به محتوای طشت فرق می کند . اگر پر از لباس چرک باشد غم و اندوه و کسالت می آورد و چنانچه از آب صاف و روشن انباشته باشد صفا و روشنی همراه دارد و اگر لبریز از آب صابون و کف باشد یا آبی کدر درون آن ببینید همچنان رخت چرک کدورت و دل تنگی و ملال است که آن زن همراه می آورد یا شما به او هدیه می کنید . اگر در خواب ببینید طشتی دارید و آن را دور می افکنید یا می بخشید و یا می فروشید چنان زنی را از زندگی خویش می رانید و این کار به سود شما نیست زیرا موهبتی را از دست می دهید و اگر ببینید طشتی دارید که قراضه است زنی است با همان خصوصیات لیکن بد خلق یا ضعیف و ناتوان که کارایی ندارد . چنانچه طشت سوراخ باشد زنی است که کارآیی داشته و از دست داده و سالم بوده و اکنون رنجور شده است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید