اگر درخواب بیند که طلق بسیار داشت ، دلیل که به حیله از سفر مال حاصل کند .

جابرمغربی گوید :

اگر بیند طلق خورد ، دلیل که مال به سختی حاصل کرده باشد . اگر بیند طلق از وی ضایع شد ، دلیل که مالش تلف گردد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

طلق در خواب ، قلب واقعیت است . انکار حقایقی است که گاه به روشنی شیشه و شکنندگی بلور هستند . چنانچه در خواب ببینید طلق دارید موردی پیش می آید که آگاهانه ریا می کنید و حقیقتی را وارونه نشان می دهید یا امری بدیهی را منکر می شوید که طبعا برای شما جز ندامت و پشیمانی از جهت خودتان و ملامت از جهت دیگران نتیجه ای نمی آورد . چنانچه ببینید دیگری طلق دارد و وجود آن طلق به نحوی با شما رابطه پیدا می کند او قلب واقعیت می کند و زیانش متوجه شما که بیننده خواب هستید می شود . ضمنا چون طلق یک ماده کافی نسوز هم هست بر یک دندگی و لجاجت و سرسختی جاهلانه نیز دلالت دارد . اگر ببینید که پنجره شعله افروز بخاری یا چراغی را با طلق می پوشانید در آینده منع خیر می کنید . عملی مرتکب می شوید که عامدا مانع رسیدن خیر و فایده یکی به دیگری می شوید . اگر ببینید طلق از معدن بر می دارید و از لای سنگ های کوه استخراج می نمایید کاری عبث و بیهوده انجام می دهید که وقت و نیرو و پول شما را هدر می دهد و هیچ سودی عایدتان نمی کند . طلق رنگی این تعابیر را تشدید می کند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید