محمدبن سیرین گوید :

دیدن طوطی ، دلیل فرزند و غلام بود . اگر بیند طوطی از دست او بپرید ، دلیل که فرزندش سفر کند . اگر بیند که طوطی با وی سخن گفت ، دلیل که کاری کند که مردم را از آن عجب آید . طوطی ماده درخواب ، دلیل بر دختر دوشیزه کند و طوطی نر ، دلیل بر مردی پاکدل یا غلامی پارسا باشد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن طوطی درخواب بر سه وجه باشد .

اول : فرزند .

دوم : دختری دوشیزه .

سوم : شاگردی جلد و زرنگ و چابک .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

طوطی در خواب های ما شخصی است وراج ، پر حرف ، مکرر گو و در عین حال بدیع و ظریف وسرگرم کننده چنین شخصی اگر دارای حسن نیت باشد می تواند انسان را خوش دل و شاد نگه دارد و اگرطینتی ناپاک داشته باشد فتنه انگیز و مزاحم وخطر آفرین می شود . معبران کهن نوشته اندطوطی غلام وفرزند غلام است و چنانچه ببینید که طوطی ازدست شما گریخت فرزند غلام شما می گریزد یا فرزند خودتان به سفر می رود . اگر در خواب ببینید که طوطی خوش رنگ و سخن گوئی در قفس دارید یا مصاحبی سرگرم کننده می یابید یا خوتان در شرایطی قرار می گیرید که جرات ابراز عقیده پیدا نمی کنید و مجبور می شوید آن چه رئیس شما یا آمر و فرمانده شما می گوید تایید و تکرار کنید . اگر چه خلاف میل شما و مخالف عقل سلیم باشد . اگر در خواب ببینید که کسی طوطی برای شما هدیه آورد مهمانی برای شما می رسد که با توصیفی که در آغاز کردم هم می تواند عزیز و گرامی باشد و هم مزاحم و رنج افزا . اگر خودتان به کسی طوطی بدهید دو حال دارد . اگر آن طوطی را دوست داشته باشید به گیرنده طوطی آزار می رسانید و او را ملول می کنید و می رنجانید ولی اگر آن طوطی را دوست نداشته باشید به او محبت می کنید و خدمتی در حق او انجام می دهید . گرفتن طوطی به عنوان هدیه نشان دریافت سوغاتی راه دور است . چنانچه ببینید کسی یک طوطی به شما هدیه داد سوغاتی دریافت می کنید که از دیار دور فرستاده شده و برای شما هم تعجب و حیرت می آوردو هم شادی . روی هم رفته دیدن طوطی در خواب بد نیست و هر چه خوش نقش و نگار تر باشد بهتر است .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن فاخته وقمری وطوطی مرد شایسته بود

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید طوطی ها تندتند حرف می زنند ، علامت آن است که کارهایی بیهوده و بی ثمر خواهید کرد . و دوستان به بد گویی کشیده خواهند شد .

2ـ دیدن طوطی ها در مکانهای طبیعی خود ، نشانة صلح میان افراد خانواده و خاتمه دعواها و مشاجرات بین آنهاست .

3ـ اگر دختری خواب ببیند طوطی دارد ، نشانة آن است که نامزدش معتقد است او زنی ستیزه جو است .

4ـ اگر خواب ببینید سعی می کنید به طوطی حرف زدن بیاموزید ، نشانة آن است که در مسایل خصوصی خود دچار مشکلی خواهید شد .

5ـ دیدن طوطی در خواب ، نشانة تنها ماندن در محیط اجتماعی است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید