آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن ظروف چینی در خواب ، علامت به دست آوردن فرصتهایی خوب برای پیشرفت و رسیدن به موفقیت در زندگی است .

2ـ دیدن ظروف کثیف یا شکسته در خواب ، علامت آن است که اشتباهأ مورد آزار و اهانت دیگران واقع خواهید شد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 32
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید