محمدبن سیرین گوید :

اگر به خواب بیند که در ظلمات بود ، ناگاه به روشنی آمد ، دلیل که راه دین بر وی گشاده شود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر به خواب بیند که از ظلمات بیرون آمده و باز در ظلمات رفت ، دلیل گمراهی است .

جابرمغربی گوید :

ظلمات ، دلیل غم است اگر بیند در دیاری ظلمات ظاهر شد ، دلیل که در آن دیار اندوه ظاهر گردد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن ظلمات در خواب بر پنج وجه است .

اول : فکرواندیشه .

دوم : تحیروسرگردانی .

سوم : فروبستن کارها ( بسته شدن کارها ) .

چهارم : بدعت .

پنجم : ظلالت وگمراهی .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید