محمدبن سیرین گوید :

دیدن عدد به خواب ، یکی نیکو بود . اگر به خواب بیند که یک درم داشت یا یک دینار یا غیره ، دلیل است بر نیکی ، زیرا که اصل شمارها یکی است .

ابراهیم کرمانی گوید :

عدد یکی نیک بود ، اما دو ، دلیل غم بود . اگر به خواب عدد سه بیند ، دلیل است ازکاری که کند برخورداری نیابد . یا لفظ سه دلالت بر فرقت کند . زیرا که لفظ سه طلاق است . اگر عدد چهار بیند ، نیکو بود . وقتی که چیزی دیگر با آن نباشد و نپیوندد . اگر عدد پنج بیند ، نیکو بود ، وقتی که نمازها برپا دارد . اگر در خواب عدد شش بیند ، دلیل که به غایت نیکو بود و مراد یابد . اگر هفت یا هشت بیند ، بد بود . اگر نه بیند ، دلیل زحمت و فساد بود . اگر عدد ده بیند ، دلیل که مراد دین و دنیای او حاصل گردد . اگر عدد یازده بیند ، دلیل شغل او به روز کار تمام گردد . اگر عدد دوازده بیند ، نیکو بود . اگر در خواب عدد سیزده بیند ، دلیل است کارش بسته گردد . اگر عدد چهارده بیند نیکو بود . اگر عدد پانزده بیند ، دلیل است که پراکنده گردد . اگر شانزده بیند ، دلیل که کارش نیکو گردد . اگر عدد هفده بیند ، دلیل که چیزها تباه گردد و بازگردد . اگر عدد هجده بیند ، دلیل که کارش برنیاید . اگر نوزده بیند ، دلیل است او را بی زحمت کار افتد . اگر در خواب عدد بیست بیند ، دلیل که مال حاصل کند و بر دشمن ظفر یابد . اگر عدد سی بیند ، دلیل که او را با کسی رو افتد و مراد یابد . اگر عدد را چهل بیند ، دلیل است کارش بسته گردد . اگر عدد پنجاه بیند ، دلیل است بر رنج و شغل بی فائده . اگر در خواب عدد شصت بیند ، دلیل است سوگندی درگردنش افتد ، چنانکه دو ماه پیاپی او را روزه داشتن یا شصت درویش را طعام دادن ، برگردن افتد . اگر عدد را هفتاد بیند دلیل است کارش به تاخیر برآید . اگر عدد هشتاد بیند ، دلیل است او را به تهمت زنا بگیرند و هشتاد چوبین بزنند . اگر در خواب عدد نود بیند ، دلیل که زنی بزرگزاده و مالدار بخواهد . اگر عدد صد بیند ، دلیل که ظفر یابد . اگر سلطان درخواب بیند که با خود صد سوار داشت ، دلیل است بر دشمن ظفر یابد . اگر در خواب بیند که او را صد دانه گندم دادند ، دلیل بر خیر و برکت بود و عیش بر وی فراخ گردد . اگر عدد دویست بیند ، دلیل است دشمن بر وی ظفر یابد . اگر عدد سیصد بیند ، دلیل است مرادش دیر برآید . اگر چهارصد بیند ، بر دشمن ظفر یابد . چنانکه رسول صلی الله علیه و آله فرمود : چهارهزار ، سوار است و بهترین خوابها ، چهارصد است . اگر در خواب پانصد بیند ، دلیل که کارش موقوف نماید . اگر ششصد بیند ، دلیل است به مقصود برسد . اگر هفتصد بیند ، دلیل است از کار سخت برهد . اگر هشتصد بیند ، دلیل است بر دشمن ظفر یابد . اگر هزار بیند ، دلیل است دشمن را قهر کند . اگر سه هزار بیند قوت باشد و فیروزی یابد . عدد چهارهزار ، دلیل مضرت بود . اگر عدد پنج هزار بیند ، مبارک و فرخنده بود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر در خواب عدد شش هزار بیند ، دلیل فتح و نصرت بود و هفت هزار ، گشایش کارها است و هشت هزار ، دلیل است که دلیل که کارش به نظام شود . اگرنه هزار بیند بد است . اگر ده هزار بیند مضرت است . اگر بیست هزار بیند ، دلیل است که بر دشمن غلبه کند . اگر سی هزار بیند ظفر است . اگر چهل هزار بیند ، نصرت است . اگر پنجاه هزار بیند ، دلیل است که در رنج بماند . اگر عدد شصت هزار بیند ، دلیل شادی است . اگر هفتاد هزار بیند ، دلیل که دشمن بر وی ظفر یابد . اگر عدد هشتاد هزار بیند یا نود هزار ، دلیل است که بر خصم غالب شود . اگر در خواب صد هزار بیند ، دلیل است که به مرادها برسد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 2
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید