معبران را در تاویل عدس خلاف است .

محمدبن سیرین گوید :

دیدن عدس در خواب نیکو است ، زیرا که ابراهیم خلیل آن را دوست داشتی .

ابراهیم کرمانی گوید :

دیدن عدس در خواب ، دلیل مال است از قبل زنان به درد دل .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن عدس در خواب خوب است چون خیر و نیکی و نعمت و روزی است . اگر در خواب ببینید عدس می خرید یا کسی به شما می دهد مالی حلال از طریق درست تحصیل می کنید که برای شما خوب است . عدس در خواب های ما خوب است و دیدنش در خواب مبارک است . دیدن عدس پلو در خواب خوب است زیرا هم عدس خوب است و هم برنج پخته نعمت و مال تعبیر شده است .

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن عدس در خواب ، علامت آن است که در محیطهای نامطلوب زندگانی خواهید کرد و دچار مشاجرات و اختلافات با دیگران خواهید شد . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که پندی پدرانه باعث می شود او راه خود را به درستی در زندگی پیدا کند .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید