لوک اویتنهاو می گوید :

عروسک : بازی بی معنی

عروسک بودن : پول بر باد دادن

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن عروسک در خواب ، نشانة آن است که شادمانی در جمع خانوادة شما راه خواهد یافت .

2ـ دیدن عروسک شکسته در خواب ، نشانة آن است که مرگ قلب شما را با درد و اندوه از هم می درد .

3ـ اگر خواب ببینید بچه ها با عروسکهای خود بازی می کنند ، علامت آن است که ازدواجی فرخنده در پیش رو خواهید داشت .

4ـ اگر خواب ببینید عروسک به کسی هدیه می دهید ، نشانة آن است که آشنایان ، شما را در اجتماع نادیده می انگارند .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید