اگر درخواب بیند که عروسی خواست اما او را ندید و نامش ندانست ، دلیل که زود بمیرد . اگر بیند که عروس به خانه آورد و با وی بخفت ، دلیل بزرگی بود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر درخواب عروسی را با چنگ و نای بیند ، دلیل مصیبت است .

جابرمغربی گوید :

اگر زنی بیند که عروس شده او را پیش شوهر می بردند ، دلیل است که آخر او باشد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن عروسی در خواب ها به هیچ وجه خوب نیست . تمام معبران عروسی را عزا دانسته اند و عروس را بلا و فتنه و آفت و مصیبت . تنها یک مورد بد نیست که عروس را به نام و مشخصات بشناسید تازه در این مورد هم تردید فراوان وجود دارد و شرایطی است که توضیح آن وقت می گیرد و بیشتر ایجاد تردید می کند . اگر کسی در خواب ببیند که داماد شده و نداند عروس کیست و چه نامیده می شود به هیچ وجه خوب نیست چون معبران نوشته اند پایان عمر چنین کسی نزدیک است . زن نیز اگر چنین خوابی ببیند و نداند داماد کیست و چه کسی شوهر کرده حکم همین است .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید در جشن عروسی شرکت کرده اید ، علامت آن است که به زودی در موقعیتی مطلوب قرار خواهید گرفت ، و نومیدی و تلخیهای زندگی از شما فاصله خواهند گرفت .

2ـ اگر دختری خواب ببیند باید پنهان از چشم دیگران با مردی عروسی کند ، علامت آن است که به وقایعی تلخ مواجه خواهد گشت .

3ـ اگر دختری خواب ببیند با مردی ثروتمند ازدواج می کند ، علامت آن است که مقامی برتر از مقام اطرافیان خود به دست می آورد و به آرزوها و خواسته های خود دست می یابد .

4ـ اگر دختری خواب ببیند ، خانواده اش با ازدواج او مخالفت می کنند ، علامت آن است که اقوام و اطرافیان از پیمان ازدواج او رنج خواهند برد .

5ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش با زن دیگری ازدواج می کند ، علامت آن است که نامزد او صادقانه به قولهای خود عمل خواهد کرد .

6ـ اگر کسی خواب ببیند با دیگری پیمان ازدواج می بندد ، نشانة غم انگیزی است زیرا تنها یک معجزه می تواند او را از مرگ نجات بدهد .

7ـ اگر دختری خواب ببیند در جشن ازدواج خود کسی را با لباس عزا می بیند ، علامت آن است که زندگی زناشویی او همواره با دعوا و ناراحتی همراه خواهد بود .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید