ابراهیم کرمانی گوید :

عسل

در خواب ، غنیمت بود از مال ها و نیکی بود از کردارها ، زیرا که در وی شفای دردها است و شهد روزی بسیار بود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

خوردن

عسل

درخواب بر سه وجه است .

اول : روزی حلال ،

دوم : منفعت ،

سوم : به مراد دل رسیدن .

ترانگبین روزی بود که بی منت بدو رسد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

انگبین یا

عسل

در خواب دیدن نیکو است . انگبین در خواب مال است ، سود است ، پول است و بخصوص پولی است که بدون زحمت و تکاپو عاید بیننده رویا می شود . برخی از معبران ، انگبین را میراث نوشته اند و ذکر کرده اند که انگبین میراث یا دفینه و یا سپرده ای است که شما از وجود آن اطلاع ندارید و اگر داشته باشید در مورد مالکیت آن مطمئن نیستید لذا از یافتن و دیدنش ذوق زده و متعجب خواهید شد . چنان چه در خواب ببینید که ظرفی مملو از انگبین به شما می دهند رنگ آن را مورد توجه قرار دهید . اگر رنگ آن طبیعی نباشد و فرضا سیاه بزند گویای آن است که نیرنگی به شما زده می شود .

عسل

و انگبین تلخ یا دارای هر مزه دیگری که شیرین نباشد شکست و ناکامی است و چنان چه کسی چنین انگبینی به شما داد این ناکامی را از جانب او تحمل خواهید کرد .

لوک اویتنهاو می گوید :

عسل

خوردن

عسل

: دوستی تازهتماشای

عسل

: خوشبختی و کامیابی

انتخاب کردن آن : کارهای سودمندی انجام خواهد شد

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن انگبین میراث بود

دیدن نبات و شکرو انگبین وگل وشکر ومانند آن تعلق به ایمنی دارد

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ خوردن

عسل

در خواب ، نشانة کسب ثروتی قابل توجه است . 2ـ دیدن

عسل

در خواب ، علامت کسب ثروت و راحتی است و داشتن تمایلات مادی و غیراخلاقی .
آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید