محمدبن سیرین گوید :

اگر در خواب بیند که عطسه کرد و الحمدلله گفت ، دلیل است که از بزرگی حاجتش روا شود . اگر بیننده خواب بیمار بود ، دلیل که محتاج به طبیب نباشد . اگر بیند که سه نوبت عطسه داد نیک بود . اگر بیند که عطسه بسیار داد ، دلیل که مرادش به دشواری برآید .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که چون عطسه داد از بینی او خون روان گردید ، دلیل است که در حق او ، سخنی زشت گویند و اگر بیند که چون عطسه داد ، جنبنده از بینی او بیرون آمد ، دلیل است که حق تعالی او را فرزندی دهد .

جابرمغربی گوید :

دیدن عطسه دادن در خواب ، دلیل بر مالی است که آسان بدست آید .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

عطسه در بیداری واکنش یک تحریک عصبی است در مخاط بینی ولی در خواب نیز می تواندهم این تحریک باشدو هم یک رویای صرف . گاه اتفاق می افتد که در حالت خواب جریان هوای سرد بینی شما را تحریک می کند و ناگهان عطسه می زنید . واقعا عطسه می زنید اما صبح عطسه زدن را به یاد نمی آورید و فقط می گوئید دیشب در خواب دیدم که عطسه کردم . این هیچ تعبیری ندارد . اما اگر در خواب ببینید عطسه می زنید و عطسه شما مقدمه و موخره ای هم دارد دارای تعبیر می شود . فرضا شما عطسه می زنید و بنا بر عقیده ای که داریم به شما می گوید ( صبر آمد . نرو ) این رویا دارای تعبیر می شود . یا مثلا می خواهید کاری بکنید یکی عطسه می زند ، کسی می گوید صبر آمد و دوباره همان شخص می گوید جهد آمد حالا برو عطسه در خواب رفع حاجت است . اگر ببینید یکی دو عطسه کردیدحاجتتان روا می شود ولی معبران نوشته اند عطسه زیاد و مکرر در خواب خوب نیست . کار بیننده خواب سخت و دشوار می گردد و مردم درباره او سخن می گویند . به هر حال دیدن عطسه زدن در خواب بد نیست . رفع نیاز است . ابن سیرین می گوید اگر بیننده خواب یک عطسه زد و خدا را سپاس گفت خوب است . اگر دو عطسه زد محتاج طبیب می شود و اگر سه عطسه زد باز هم خوب است و عطسه زیادخوب نیست . معبران دیگر نیز عقایدی در همین زمینه دارند و من چون عطسه را صرفا یک واکنش فیزیکی می دانم معتقد به تعبیر خاصی برای آن نیستم .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ عطسه کردن در خواب ، نشانة آن است که به سرعت از خبرهایی مطلع می شوید ، و نقشه هایتان را تغییر می دهید .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران عطسه می کنند ، نشانة آن است که ملاقات با برخی از مردم برایتان ملال آور خواهد شد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید