حضرت دانیال گوید :

عقاب

درخواب ، پادشاه قوی و با هیبت و ستمگر بود ، چنانکه همه کس از او بترسد . اگر بیند

عقاب

را فراگرفت یا شخصی بدو داد و آن فرمانبر و مطیع او بود ، دلیل که در نزد پادشاه خاص و مقرب شود . اگر دید

عقاب

او را برگرفت و بر هوا برد ، دلیل که به فرمان پادشاه سفری نماید و در آن بزرگی و ناموری یابد .

محمدبن سیرین گوید :

اگر دید

عقاب

به کوچه فرود آمد ، دلیل که پادشاه در آن کوچه فرود آید . اگر بیند که مردم آن کوچه

عقاب

بکشتند ، دلیل که پادشاه مملکت معزول شود یا هلاک شود . اگر بیند

عقاب

وی را بگرفت ، دلیل که در پناه پادشاه شود . اگر بیند

عقاب

از دهان چیزی درآورد و بدو داد ، دلیل که بقدر آن چیز از پادشاه عطا یابد . اگر بیند

عقاب

از دست او بپرید و رشته یا چیزی دیگر در دست او بماند ، دلیل که پادشاه بر وی خشم گیرد و او را از خود دور گرداند و چیزی از مال بستاند .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که از

عقاب

شکار همی گرفت ، دلیل که مال و خزانه پادشاه در تصرف او درآید . اگر بیند

عقاب

وی را به منقار یا به چنگال بزد ، دلیل که او را از پادشاه جنگ و خصومت بود . اگر بیند

عقاب

بخورد یا پر او را بکند ، دلیل که به قدر آن از پادشاه مال و نعمت یابد . اگر بیند که

عقاب

بر سر و روی وی نشسته بود ، دلیل که وی را پسری آید و پادشاه شود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

عقاب

در خواب دو وجه است . اول : پادشاه ظالم و ستمگر و خونخوار . دوم : عالم بی دیانت و حیلتی بود . و بعضی گفته اند : اگر کسی بیند

عقاب

داشت ، دلیل که عمر او دراز بود .

لوک اویتنهاو می گوید :

عقاب

درحال پرواز : آرزوهای شما بر آورده خواهند شد

شلیک کردن به آن : از دست دادن چیزی

در یک قفس مشکلات خانوادگی

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید

عقاب

ی بالای سر شما پرواز می کند ، نشانة آن است که برای رسیدن به آرزوهای بزرگ خود به سختی می کوشید و عاقبت به آرزوهای خود دست می یابید . 2ـ اگر خواب ببینید

عقاب

ی بر قلة کوهی دوردست فرود می آید ، علامت آن است که به بالاترین مقام ممکن در کشور دست خواهید یافت . 3ـ دیدن جوجه های

عقاب

در آشیانه ، علامت معاشرت با مردمی والامقام و همچنین کسب ثروت و استفاده از سخنهای عاقلانة دوستان خود است . 4ـ اگر خواب ببینید

عقاب

ی شکار کرده اید ، دلالت بر آن دارد که به بزرگترین آرزوهای خود خواهید رسید و بر دشمنان خود فاتح خواهید شد و ثروت بی کرانی بدست می آورید . 5ـ اگر خواب ببینید گوشت

عقاب

می خورید ، نشانة داشتن اراده ای قوی است که تا دم مرگ هم وجود شما را ترک نمی کند . شما به زودی صاحب ثروتی کلان خواهید شد . 6ـ دیدن

عقاب

مرده در خواب ، نشانة آن است که به زودی مقام وثروتی که دارید از چنگتان در می آورند . 7ـ اگر خواب ببینید به پشت

عقاب

ی سوار شده اید ، نشانة آن است که برای کسب دانش و ثروت طی مسافرتی طولانی به سرزمینی ناشناخته می روید و به هدف خود دست می یابید .
آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید