محمدبن سیرین گوید :

دیدن کژدم به خواب ، دلیل بر دشمنی ضعیف است .

اگر بیند کژدم او را بگزید ، دلیل که دشمنی او را سخنی سخت گوید ، چنانکه غمگین شود .

اگر دید کژدمی را بکشت ، دلیل که بر دشمنی ظفر یابد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر دید کژدمی داشت و مردم را می گزید ، دلیل که بد مردم را بگوید .

اگر دید کژدمی به خرمی خورد ، دلیل که دشمن با او فساد کند .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن کژدم در خواب بر سه وجه است .

اول : دشمن .

دوم : حسود .

سوم : سخن چین .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن کژدم دشمن مکاره بود

دیدن کژدم دشمن بود

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن عقرب در خواب ، نشانة آن است که دوستان ریاکار برای نابود ساختن زندگی شما از هر فرصتی استفاده خواهند کرد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید