محمدبن سیرین گوید :

اگر درخواب بیند عقیق داشت ، دلیل که از بزرگی منفعت یابد . اگر بیند عقیق از وی ضایع گردید ، تاویلش به خلاف این است . اگر بیند عقیق به خروار داشت ، دلیل که به قدر آن مال یابد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

عقیق از سنگ های عبادی است . در اسلام عقیق را منهای سنگ های جوهری تایید کرده اند و همراه داشتن آن را نیکو دانسته اند . به همین علت و با توجه به برداشتی که نسبت به عقیق داریم دیدن این سنگ در خواب بد نیست . چنانچه در خواب ببینید عقیقی دارد که روی آن آیه ای از قرآن یا دعایی نوشته شده است برای بیننده چنین خوابی خیر و خوشی پیش می آید و کارش گشاده و روزیش فراخ می گردد . اگر در خواب ببینید انگشتری از عقیق دارید که قبلا آن را نداشته اید موردی پیش می آید که خوشحال می شوید . اگر این انگشتری را در خواب کسی به شما بدهد خدمتی از جانب او در جهت شما انجام می گیرد که سود بخش است . اگر در خواب شما به کسی انگشتری عقیق بدهید خدمتی برای او انجام می دهید . اگر عقیق و نگین خالی بدهید راهنمایی مفیدی می کنید . اگر ببینید عقیقی داشته اید که گم شده مالی را از دست می دهید یا فرصتی خوب و مناسب از شما فوت می شود .

لوک اویتنهاو می گوید :

عقیق : هدیه

یافتن عقیق : خوشبختی غیر منتظره

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن عقیق در خواب ، نشان دهندة آن است که در کارهای خود پیشرفتی کم بها خواهید کرد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید