اگر به خواب بیند عمارت مسجد یا خانقاه یا مدرسه می کرد ، دلیل که صلاح دین جوید و ثواب این جهان . اگر بیند زمین خراب را عمارت می کرد ، مثل خانه و دکان و مانند اینها ، فائده این جهانی بود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن عمارت کردن درخواب بر چهار وجه است .

اول : صلاح ودرستی این جهانی .

دوم : خیر و برکت .

سوم : کامرانی .

چهارم : گشایش کارهای بسته .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید