محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند در عماری نشسته بود و آن عماری را بر اسب یا اشتر بسته بودند و میرفت ، دلیل است که بزرگی و منفعت یابد . اگر بیند آن عماری بیفتاد ، تاویلش به خلاف این است . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن عماری به خواب برشش و جه است . اول : بزرگی . دوم : عز و جاه . سوم : مرتبت . چهارم : ریاست . پنجم : ولایت . ششم : پیوستن با مهتری .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید