محمدبن سیرین گوید :

دیدن عمود به خواب ، دلیل بر مردی بود راست و درست و بعضی گویند ، دلیل است بر سخنی سخت . اگر بیند عمود بر کسی زد ، دلیل که سخنی به آن کس بگوید . اگر عمود خود را آهنین بیند ، دلیل که از پادشاه قوت یابد . اگر بیند عمود او ضایع شد ، تاویلش به خلاف این بود . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن عمود در خواب بر سه وجه است . اول : مردی راست . دوم : سخنهای سخت . سوم : مهتری بزرگ زاده .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید