دیدن عناب به خواب مال است . اگر بیند عناب به کسی داد ، دلیل که راحت به وی رساند . اگر بیند عناب داشت و میخورد ، دلیل که به قدر آن مال یابد .

جابرمغربی گوید :

اگر درخواب بیند عناب را از درخت جمع کرد ، دلیل که مال به قدر آن حاصل کند .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن عناب در خواب نیکو است و تعبیر آن روا شدن حاجات بیننده خواب است . اگر ببینید که عناب می خورید البته به نیت شفا حاجتتان روا می شود . اگر بیننده خواب ببیند که عناب از درخت می چیند سود می برد و پیروزی حاصل می کند و اگر ببینید عناب به دیگری می دهید به پایمردی موجب گشایش کار دیگران می شوید . عناب باید سرخ باشد و در خواب اگر آن را سرخ ببینید تعبیر بالا را دارد . عناب به رنگ های دیگر مطلوب نیست . ابن سیرین نوشته عناب مال است که بیننده خواب حاصل می کند از جابر مغربی نقل است که جمع کردن عناب از درخت جمع کردن و گردآوردن مال است و دادن عناب به دیگری رسانیدن راحت به گیرنده عناب است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید