اگر بیند عنبر داشت ، دلیل که به قدر آن منفعت یابد . اگر بیند عنبر به کسی داد ، دلیل که راحتی به وی رساند . اگر دید عنبر از وی ضایع شد ، دلیل زیان بود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن عنبر به خواب چهار وجه است . اول : منفعت . دوم : ولایت . سوم : کامرانی . چهارم : ثنای نیکو .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

عنبر سود و نفع است چه بگیرید و چه بدهید و چه بخرید و کلا تعبیر عطرها را دارد . به ندرت ممکن است در شرایطی که ما هستیم و داریم عنبر در خواب ببینیم زیرا غالبا عنبر را نمی شناسیم و نمی دانیم در گذشته چه مصارفی داشته . فقط می دانیم معطر است لذا تعبیر عطریات را دارد .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن عنبرخبرخوش راحت بود

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید