منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

عنتر انسانی است دلقک صفت و مقلد و سبک . همان طور که ما این حیوان را در بیداری می شناسیم در خواب نیز انسانی است با خصوصیات شناخته شده که چنین آدمی در زندگی بیننده خواب نقش می گیرد و سر راه او واقع می شود و بیش از آن سود بخش باشد در پی سود و بهره خویشتن است . اگر ببینید عنتری دارید که متعلق به خود شماست مردی با این خصایص شما را بازی می دهد و منتفع می شود و چندی شما را سرگرم حیله ها و بازی های خویش نگه می دارد . اگر کسی عنتری به شما داد تعبیر همان است که عنتر داشته باشد . اگر شما عنتری به کسی دادید چنان شخصی را از خویش می رانید و دور می کنید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید