دیدن

عنکبوت

در خواب ، دلیل بر مردی ضعیف و گمراه بود . اگر بیند

عنکبوت

بگرفت ، دلیل است که بر چنین مردی ظفر یابد .

ابراهیم کرمانی گوید :

دیدن

عنکبوت

به خواب ، دلیل بر مردی بافنده بود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب

عنکبوت

ببینید که در خانه یا اتاق شماست یکی از اهالی خانه یا افراد خانواده در شما خشم و نفرت به وجود می آورد . بیشتر حالت نفرت و اشمئاز مطرح می شود یا خشم و نارضائی . اگر

عنکبوت

را جائی غیر از خانه خویش ببینید دشمن ضعیف ناشناسی این حالت را در شما به وجود می آورد .

عنکبوت

دشمن نیست بد خواهی است که بیشتر از آزار رساندن تنفر بر می انگیزد .

معبران نوشته اند (

عنکبوت

دشمن خفیفی است ) ولی دشمن نیز می تواند هم عامل خشم شود و هم موجب بر انگیخته شدن نفرت و اشمئاز .

عنکبوت

گویای کراهت و نفرت است و هر جائی که باشد تعبیر به همان جا بر می گردد . تار

عنکبوت

گرفتاری و دست و پاگیری است اما نه زیاد بلکه تشو یش های کوچک و ناراحتی های مختصر در خواب های ما به صورت تار

عنکبوت

ظاهر می شود . نیکو است اگر ببینید که خانه و اتاق یا محل کار خود را از تار

عنکبوت

می زدائید زیرا این عمل به معنی آن است که ناراحتی ها و تشویش ها را از خود می رانید و سکون و آرامش را باز می یابید . اگر ببینید صندوق یا جامه دان شما تار

عنکبوت

بسته با همسرتان کدورت پیدا می کنید . همین طور است اگر ببینید که آشپز خانه تار

عنکبوت

دارد در این صورت با همسرتان قهر می کنید .

لوک اویتنهاو می گوید :

عنکبوت

دیدن : یک تحول مثبت در امور شما اتفاق خواه افتاد

کشتن

عنکبوت

: پیروزی

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن

عنکبوت

در خواب ، نشانة آن است که با توانایی و دقت ، کارهای خود را پیش خواهید برد و ثروتی گرد خواهید آورد .

2ـ اگر خواب ببینید عنکبوتی تار می تند ، نشانة آن است که زندگانی شاد و ایمنی خواهید داشت .

3ـ کشتن

عنکبوت

در خواب ، نشانة آن است که با زن خود اختلاف و مشاجره پیدا خواهید کرد .

4ـ اگر خواب ببینید عنکبوتی شما را نیش می زند ، نشانة آن است که از دست دشمنان خود عذاب خواهید کشید .

5ـ اگر خواب ببینید چند

عنکبوت

از تارهای خود آویخته اند ، نشانة آن است که از موقعیتهای مناسب ، ثروت ، سلامتی و دوستانی مساعد برخوردار خواهید بود .

6ـ دیدن عنکبوتی بزرگ در خواب ، نشانة آن است که بخت و اقبال مساعد به شما کمک خواهد کرد تا به سرعت ثروتی به دست بیاورید .

7ـ اگر خواب ببینید عنکبوتی بزرگ به همراه عنکبوتی کوچک به طرف شما می آید ، نشانة آن است که تا مدتی کامیابی و سعادت همراه شما خواهد بود . اما اگر خواب ببینید عنکبوتی بزرگ شما را نیش می زند ، نشانة آن است که دشمنان سعادت و خوشبختی شما را به گونه ای نابود می سازند .

8ـ اگر خواب ببینید از عنکبوتی بسیار بزرگ می گریزید ، نشانة آن است که ثروتی را از کف خواهید داد .

9ـ اگر خواب ببینید عنکبوتی بسیار بزرگ به طرف شما می آید و شما او را می کشید ، نشانة آن است که مقام مناسبی به چنگ می آورید . اما اگر بعد از کشتن

عنکبوت

متوجه شوید دیگر بار زنده می شود و به دنبال شما می گذارد ، علامت آن است که وضعیت متزلزل مادی ، شما را تحت فشار قرار خواهد داد .

10ـ اگر دختری خواب ببیند عنکبوتهای طلایی در اطراف او حرکت می کنند ، علامت آن است که شادمانی زندگیش افزایش می یابد و با دوستانی تازه آشنا خواهد شد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید