محمدبن سیرین گوید :

دیدن عود ، دلیل بر مردی لطیف و خوبروی است . اگر بیند عود را در زیر خود دود کرد ، دلیل که از مردم راحت یابد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر درخواب بیند که عود خام داشت ، دلیل که از پادشاه عطا یابد ، هر چند که عود در خواب بیشتر بیند ، منفعت بیشتر باشد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن عود در خواب بر چهار وجه است .

اول : مردی خوبرو و خوش سخن .

دوم : پادشاه بزرگ پارسا .

سوم : ثنا و مدح و آفرین .

چهارم : مال و منفعت .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

عود دود کردن در خواب خوب است . اگر فقط بوی عود را استشمام کنید حکم عطریات را دارد و اگر عود را ببینید نشان مصاحبی است شفیق و خوب روی و خوش سیما که بهجت و سرور می بخشد و مصاحبتش مغتنم است . چوب عود خیر و برکت است و نعمت و خوشی و خوبی و دیدنش در خواب تعبیر چوب معمولی را ندارد . اگر ببینید چوب عود می سوزانید نیکی و خیرات می کنید اگر ببینید دیگری چوب عود می سوزاند و شما عطر آن را می شنوید دیگری خیرات می کند و سود آن عاید شما می گردد . اگر مقداری عود دیدید که در خواب خریده اید و به خانه می برید با شخصی خوش سیما و خوب روی معاشر خواهید شد . به هر حال دیدن عود در خواب بد نیست و بوی آن حکم عطر را دارد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید