محمد بن سیرین گوید :

اگر به خواب بیند که عورت او ظاهر شد ، چنانکه مردم می دیدند ، دلیل که راز او فاش شود . اگر بیند عورت خود را بپوشاند ، دلیل که راز او پوشیده شود . اگر بیند عورت او برهنه بود و زود بپوشید چنانکه کسی ندید ، دلیل که اگر بیمار است شفا یابد . اگروام دارد بگذارد . اگر در ترسی بود ایمن شود .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید