محمدبن سیرین گوید :

اگر دید عیدقربان بود ، دلیل که او را با مردم عاقل کار افتد . اگر بیند عید فطر بود ، دلیل که از زاهدی فائده دینی بیابد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند عیدبود و مردم آراسته از شهر بیرون آمدند ، اگر از اهل شرف بودند ، دلیل که شرفشان زیاده گردد ، اگر محبوس است خلاصی یابد ، اگر این خواب را نزدیک عید بیند ، دلیل که با مردی عاقل معاملتی کند و کارش به سختی برآید . اگر به خواب دید که روز عیدغدیر بود ، دلیل که کامکاری یابد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن اعیاد در خواب خوب است و معبران برای اعیاد مذهبی هر یک تعبیر خاصی نوشته اند . اگر در خواب ببینید عید است و شما گریه می کنید از غم و اندوه نجات می یابید و گشایش در زندگیتان پدید می آید . اگر ببینید عید است و شما و دیگران لباس نو پوشیده اید حکم همان است که گفته شد . به هر ترتیب دیدن عید در خواب نیکو است . اگر در خواب ببینید عید است و از کسی عیدی گرفته اید نعمت می یابید و روزی شما فراخ می شود .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید