محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند درغار رفت و در آنجا مقیم شد ، دلیل که از دنیا برود . اگر بیند در غار رفت و بیرون آمد ، دلیل که به کاری سخت گرفتار شود . اگر بیند در غار رفت و آن غار روشن شد ، دلیل که او را در زندان کنند . اگر غار را تنگ و تاریک بدید ، دلیل که محبوس و هلاک شود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن غار در خواب خوب نیست و از آن بدتر ورود در غار است و از آن هم بدتر وارد شدن است و بیرون نیامدن . چنان چه در خواب مشاهده کنید به غار بزرگی رسیدید ، در جریان فعالیت های روزانه زندگی خویش به مخمصه بر می خورید و گره ای کور در زندگیتان به وجود می آید و مشکلی سر راهتان قرار می گیرد .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید مهتاب بر دهانة غاری افتاده است ، نشانة آن است که دچار سردرگمی خواهید شد و در کار به خاطر رقبا ، پیشرفت قابل توجه ای نخواهید کرد .

2ـ اگر خواب ببینید در غاری هستید ، دلالت بر آن دارد که احتمال دارد از وابستگان و عزیزان خود دور شوید .

3ـ اگر زنی خواب ببیند با همسر خود در غار قدم می زند ، نشانة آن است که به دام عشق آدمی نادرست می افتد و به خاطر از دست دادن دوستان وفادار ، عذاب می کشد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید