لوک اویتنهاو می گوید :

غاز

پر کندن

غاز

: سرخورده شدنبریان کردن

غاز

: یک مهمانخریدن

غاز

: به شما مانند یک احمق نگاه میشود

خوردن آن : یک همراه پرچانه

غاز

ی که پرواز میکند : یک سفر بزرگ در انتظارتان است

کشتن آن : ارث

غاز

وحشی : خبرهایی از خارج از کشور خواهید داشتپروراندن

غاز

: یک کار جانفرسا در انتظارتان است

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر در خواب احساس کنید صدای

غاز

شما را ناراحت می کند ، نشانة آن است که یکی از افراد خانوادةشما خواهد مرد . اما اگر

غاز

ها را در حال شنا کردن ببینید ، علامت آن است که بر ثروت شما به تدریج اضافه خواهد شد . 2ـ اگر در خواب

غاز

ها را میان علفزاری ببینید ، علامت موفقیت حتمی است . 3ـ دیدن

غاز

مرده در خواب ، نشانة آن است که از زیان و ناراحتی رنج خواهید کشید . 4ـ اگر فرد عاشقی در خواب

غاز

ببیند ، نشانة آن است که نامزدش شایستگی و لیاقت دارد . 5ـ اگر خواب ببینید

غاز

ی را دزدکی با خود می برید ، علامت آن است که ملکی به شما می رسد و به ثروت خواهید رسید . خوردن

غاز

در خواب ، نشانة اختلاف و مشاجره بر سر دارایی شما است .
آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید