منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

غایط ، یا مدفوع انسان چیزی است که در خواب ها بسیار دیده می شود و غالب مراجعه کنندگان به معبران در این باره سئوال می کنند و اهل تعبیر نیز فراوان در این باره حرف زده و نوشته اند . این شهرت دارد که می گویند غایط در خواب پول است و به خصوص پول نقد . این تا حدودی می تواند درست باشد چون دیدن آن در خواب خوب است اما پول نیست . ابن سیرین نگاشته که دیدن غایط در خواب رهایی از غم و رنج است و مجلسی رحمه الله علیه معتقد است دیدن غایط در خواب خوب است چون بیننده خواب از همه غم ها و رنج ها برهد و قرضش ادا شود . در نفایس الفنون و عرایس العیون می خوانیم که غایط مالی است که ظن حرام بودن آن وجود دارد . غایط کردن از غم رها شدن است . این گمان که غایط در خواب پول می باشد زیاد است . آنها که در خانواده ها به طور سنتی خواب تعبیر می کنند غایط را پول می دانند و شهرت پول بودن آن از همین جا ریشه گرفته و جالب این که آن را پول و مال شمرده اند . دیدن غایط در خواب پول و مال نیست رهایی از غم و رنج و اندوه است و چون پول یکی از عوامل تخفیف دهنده آلام ماست تعبیر پول را به غایط نسبت داده اند . ضمنا اگر غم و رنج ، از بی پولی باشد رهایی از آن با پول میسر است که می تواند غایط در این جا پول باشد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید