محمدبن سیرین گوید :

اگر درخواب بیند در دریا غرق شد و بمرد ، دلیل که پادشاه او را هلاک کند .

جابرمغربی گوید :

اگر بیند آب او را فرو برد و باز او را بالا آورد . دلیل که کار دنیا که به دست آورده بگذارد و راه آخرت گزیند . اگر بیند ملکی یا چهارپائی از ا و غرق شد ، دلیل که از کاری فرو ماند و عاقبت رهائی یابد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن

غرق شدن

به خواب بر چهار و جه است .

اول : مال بسیار .

دوم : بخت واقبال درکارها .

سوم : صحبت وهمنشینی با مردم بی مذهب .

چهارم : منفعت .

لوک اویتنهاو می گوید :

غرق شدن

در حال

غرق شدن

: اتفاق بزرگ

غرق شدن

: یک خوشبختی بزرگ را از دست میدهید ، یا ازدواجی بد خواهید داشتشاهد

غرق شدن

کسی بودن : سود

غرق شدن

در دریا : بدبختی که به دست خود موجب شده ایمدر آب

غرق شدن

: غم بزرگ

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن غرق دریا نعمت بود

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید غرق می شوید ، علامت آن است که زیان مالی خواهید دید . اما اگر در حین

غرق شدن

به گونه ای خود را نجات دهید ، نشانة آن است که از مقام کنونی خود به شهرت و ثروت دست خواهید یافت .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران غرق می شوند ، و شما برای نجات آنها می شتابید ، علامت آن است که به دوست خود کمک می کنید تا به مقام درخوری دست یابد .

3ـ اگر زنی خواب ببیند شوهرش در آبها غرق می شود ، علامت آن است که از مرگ کسی عزادار خواهد شد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید